Naturen

På opdagelse i naturen

Vand, skov og åbent land. Naturen i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er meget varieret og rummer et righoldigt dyre- og planteliv både til vands til lands og i luften.

Vandet udgør et gennemgående element i landskabet, og det 3,5 km lange grønne bælte fra bakkerne i øst til True Skov i vest bindes sammen af vandløb, søer, bassiner og damme og rummer adskillige mose- og vådområder. Flere af småsøerne er tidligere mergel- og tørvegrave, andre er naturlige søer og vandhuller.

Rigt dyreliv i vandet

Voldbækken snor sig gennem terrænet, og efter en omfattende restaurering, der sluttede i 2005, er det nu muligt for havørreder at vandre fra Århus Å og Brabrand Sø op til gydebanker i Voldbækken.

Fem regnvandsbassiner aflaster vandføringen i bækken. Bassinerne, der er anlagt, så de ligner naturlige søer, renser overfladevand for næringsstoffer og anden forurening, inden det løber ud i Voldbækken, som hermed har opnået en meget fin vandkvalitet, hvilket også kommer vandplanter og dyr til nytte.

Nogle af bassinerne er levested for fisk som skalle og brasen.

I flere af vandhullerne lever forskellige fredede padder, og blandt de sjældne er stor vandsalamander. I området findes en rig bestand af de grønne løvfrøer, og i lune forårsaftener er der gode muligheder for at høre hannernes kraftige kvækken.

De fugtige områder tiltrækker mange insekter, bl.a. korsedderkopper, vandnymfer og guldsmede i forskellige farver, i brændenælderne udklækkes flere arter af sommerfuglelarver.

Søerne er også et eldorado for vandfugle. Der er masser af ænder og blishøns i stort set alle damme og søer, og ved bl.a. Spiralsøen og Grimhøj Sø ses jævnligt en enlig fiskehejre på jagt efter føde.

Elleskoven

Området er også hjemsted for mange kragefugle. En rågekoloni i de høje træer syd for Skjoldhøjskolens boldbaner høres vidt omkring.

Det er også her en af de helt særprægede bevoksninger findes, nemlig Elleskoven med sump og gangbro og udsigtsposter til urørt naturskov, hvor væltede træer får lov at ligge hen i forrådnelse til gavn for fugle, svampe og planter.

Også muldvarpene boltrer sig, og friske skud fra deres underjordiske travlhed ses både i skovbund og på engene.

True Skov

I den vestligste del af Skjoldhøjkilen findes større arealer med nyplanet skov af eg, bøg og ask og ammetræer af poppel og lærk. Den sydlige del ved Anelystvej hører til den nyere True Skov. Skoven blev anlagt i 1994 og fortsætter på den vestlige side af Anelystvej, og her kan man finde beplantninger med cypres, tuja, skovfyr og andre nåletræer.

I Skjoldhøjkilen er det kendte danske planter, der præger vegetationen, og mange blomster og buske vidner om, at store dele af området tidligere var landbrugsjord.

På de tørre åbne områder har gule mælkebøtter fine vækstbetingelser, og langs stierne vokser bl.a. agersennep, burresnerre, vinterkarse og masser af bærbuske, bl.a. tjørn.

Spændende planter

Overalt ved vandløb og søer svajer dunhamre, siv og tagrør, flere steder ses også skræppeplanten rød hestehov. Søen for foden af Grimhøj er rig på vandplanter, bl.a. gule åkander. Andre planter man kan kigge efter er lupin, pastinak, paderok, hyld, vild gulerod og agertidsler.

Her er nok at gå på opdagelse i, og der er oplevelser til alle, hvad enten man foretrækker at suge indtryk undervejs på en rask spadseretur eller at gå mere systematisk til værks, medbringende lup og notesbog til studierne i naturens skatkammer.

God tur.